Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rusiec

Wyszukiwanie zaawansowane

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2024

WÓJTA GMINY RUSIEC

z dnia  9 lutego 2024 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.

 

Na podstawie art. 11, art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571),  w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 oraz poz. 1688) oraz § 12 ust. 1 Uchwały Nr LXXXI/503/2023 Rady Gminy Rusiec z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 r.” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
z 14.12.2023 r. poz. 10335) zarządzam, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z listami rankingowymi ofert, przedstawionymi przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 15/2024 Wójta Gminy Rusiec z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku udzielam dotacji na finansowanie następujących zadań w 2024 roku:

 

  1. Rodzaj zadania: „Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Rusiec” realizowane w formie powierzenia realizacji zadania.

Wysokość dotacji: 39 500,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset zł 00/100)

Dotację otrzymuje: Młodzieżowy Klub Sportowy „Orzeł” Wola Wiązowa, Wola Wiązowa 85, 97-438 Rusiec

  1. Rodzaj zadania: „Wspomaganie integracji społecznej osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Rusiec poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu” realizowane w formie wsparcia realizacji zadania.

Wysokość dotacji: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł 00/100)

Dotację otrzymuje: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „ADASIE” w Aleksandrowie, Aleksandrów 56, 97-438 Rusiec

  1. Rodzaj zadania: „Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Rusiec” realizowane w formie wsparcia realizacji zadania.

Wysokość dotacji: 53 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące zł 00/100)

Dotację otrzymuje: Ludowy Klub Sportowy Hetman Rusiec, ul. Koniecpolskiego 11b, 97-438 Rusiec

  1. Rodzaj zadania: „Wspomaganie integracji społecznej osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Rusiec poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego” realizowane w formie wsparcia realizacji zadania.

Wysokość dotacji: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł 00/100)

Dotację otrzymuje: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Ruścu, ul. Koniecpolskiego 5, 97-438 Rusiec

§ 2. Z organizacją wskazaną w § 1 pkt 1) zostanie zawarta umowa na powierzenie realizacji zadania publicznego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

§ 3.  Z organizacjami wskazanymi w § 1 pkt 2) – 4) zostaną zawarte umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

§ 4. Wyniki otwartego konkursu ofert przekazuje się do informacji publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rusiec oraz podanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Rusiec w terminie 14 dni od dnia podjęcia Zarządzenia.

§ 5.  Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rusiec,
  2. w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec – na tablicy ogłoszeń,
  3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Rusiec, www.rusiec.pl.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

   Wójt Gminy Rusiec
/-/ Damian Szczytowski


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zarządzenie konkurs kultura fizyczna wyniki 2024 (PDF, 346.79Kb) 2024-02-09 14:15:24 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Foltyńska

Data wytworzenia:
09 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Monika Foltyńska

Data publikacji:
09 lut 2024, godz. 14:15

Osoba aktualizująca informacje

Monika Foltyńska

Data aktualizacji:
09 lut 2024, godz. 14:15